Notulen overleg Bewonerscommissie met Ymere 22 juni 2012

< BC(commissie) aanwezig:          Frank, Judith, Sandra (notulen en gastvrouw)
 afwezig:             Mine, Clemens, Caroline, Janneke, Anneke, Kim
Y(Ymere) aanwezig: Marinda Rodrigues, Hugo van Wees (techn. vragen, vastgoedbeheer)
 
Agenda
Er zal worden begonnen met de doorspreek van de rapportage technische staat en conditiemeting. Deze is alleen in bezit van de commissieleden.
Aansluitend worden overige vragen van bewoners besproken, ingaand op vorige notulen. 

 
Opening
Frank heet iedereen welkom.
De intentie van de bijeenkomst is het doorspreken van de conditiemeting en andere vragen van de bewonerscommissie, betreft de woningen en leefbaarheid in het Karperblok.
 
Conditiemeting
 
Isolatie
BC: Dak, werd tijdens de laatste renovatie het dak ook geïsoleerd?
Y: Waarschijnlijk niet, isolatie wordt wel in nieuw renovatiepakket meegenomen.
 
Dakgoot
BC: Regenpijpen hebben slechte staat, water blijft op’t dak (binnentuin) staan.
Y: Water op dak: hiervoor kan worden gebeld met Y, de goot zal verstopt zijn. Regenpijpen zullen worden gerepareerd als er een melding door bewoners wordt gemaakt.
 
Fundering gebouwen
BC: Er wordt niets over fundering gezegd. Is iets bekend over de staat van de fundering?
Het is niet duidelijk of tijdens de laatste renovatie fundering is meegenomen.
Bebouwing van buurt zou kunnen lijden tot tijdelijke stijging grondwater. Daling daarna zou kunnen leiden tot rot. Vraag aan Y, wordt hier rekening mee gehouden?
Y: Ymere denkt dat de fundering op dit moment in orde is. Als renovatie in de buurt plaatsvindt, zal Ymere rekening houden met de eventuele stijging van het grondwater.
De scheuren die momenteel aan de buitenkant te zien zijn komen waarschijnlijk alleen door het metselwerk, niet fundering volgens Y.
Y: Er bestaat op dit moment geen noodzaak tot sloop.
 
Ymere heeft voor 2014 verkoopplannen Karperblok
Y: Daarvoor zal grootschalig onderzoek naar de bouwkundige staat van de woningen worden gehouden. Als bouwkundige staat slecht is, kan Ymere niet verkopen.
Bij goede staat, zullen leegstaande woningen worden verkocht. Verhuurders krijgen hun woningen te koop aangeboden. Als de zittende huurders niet willen kopen, mogen ze blijven huren.
BC: Frank benadrukt een belangrijk aandachtspunt: als wordt verkocht, moet rekening worden gehouden dat nieuwe kopers/eigenaren voldoende bijdrage leveren aan het onderhoud van de gebouwen. Mocht hier niet worden opgelet kan verval van de huizen optreden. Hiervoor is een belangrijke functie voor de bewonerscommissie weggelegd, om in overleg met Y goede afspraken te maken..
 
 
Staat trappenhuizen
BC: Alhoewel een aantal jaren geleden gerenoveerd, zijn de trappenhuizen al weer in slechte staat.
BC geeft aan ook algemeen ontevreden te zijn over de kwaliteit van de werkzaamheden van de aannemers.
Y: is bekend dat de kwaliteit van aannemers vaak onvoldoende is.
BC: ziet hier graag verandering in – bijvoorbeeld andere aannemer.
 
Bespreking overige vragen
 
Metapart
BC: Wat is de staat van vertrek van Metapart? Wordt eventueel een deel van het gebouw aan de binnenplaats gesloopt, zodat er tuinen worden aangelegd?
Y: Metapart heeft nog steeds een huurcontract met Ymere. Nog niets bekend over ontwikkeling.
BC: Het gebouw op de binnenplaats is deels verhuurd aan Metapart en deels aan werkplaats VCA, verhuurder is Ymere.
Y: vraagt na, of een begroening van daken gebouw Metapart/VCA mogelijk zou zijn.
Indien het dak begroening toelaat heeft Y momenteel de intentie om bij renovatie/vernieuwing daken te begroenen. Y kan echter geen uitspraak doen hoe het beleid over 2 of 3 jaar uit ziet, als daadwerkelijk zal worden gerenoveerd.
Tip aan BC: Wijksteunpunt Wonen, Gerard Doustraat, ondersteund wel begroening van daken voor particulieren/commissies.
 
Vuilnisoverlast en fietsenstalling
Gemeente is hiervoor eerste aanspreekpersoon, niet Y. Bel met afdeling openbare ruimte: 020 14020.
 
Schoonmaakactie
BC: deze zou zelf door bewoners worden geïnitieerd. Er is onduidelijk of de actie überhaupt heeft plaatsgevonden.
 
Overlast door benzinelucht
BC: bewoners hebben nog regelmatig overlast van uitlaatgassen/benzinelucht.
Y: gezien er op dit moment renovaties gaande zijn zal Y deze punt meteen meenemen.
 
Sleutels van het dak
BC: bewoners willen graag toegang hebben tot de daken.
Y: deze worden niet gegeven, juist ter voorkoming van ‘schoorsteeneffect’, waardoor een brand door doortocht versterkt zou kunnen worden. Deuren van woningen zijn 30 minuten brandwerend, waardoor bewoners via het trappenhuis naar de staat kunnen vluchten.
BC: geeft aan, dat sommige woningen de CV-ketel in het trappenhuis hebben.
Y: was niet op de hoogte van CV-ketels in trappenhuis, waardoor de vluchtroute uiteraard naar het dak mogelijk moet zijn.
 
Duiven- muizenoverlast
Y: als duiven worden gevoerd door bewoners kan Y degene alleen aanspreken. Verder heeft Y geen rol hierin.
BC: bewoners maken zich zorgen dat volksgezondheid in geding is en verzoekt Y bij GG&GD onderzoek hierover in te stellen.
Y: zal GG&GD informatie naar BC op te sturen.
BC: gezien de balkonkasten op poten staan, worden deze bewoond door duiven. Het verwijderen van droge duivenpoep kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. BC verzoekt daarom Y om de kasten dicht te maken en te inventariseren, wat kan worden gedaan om broeden op de balkonkasten tegen te gaan.
 
CV ketels
BC: een veeltal bewoners heeft oude CV ketels, die in staat zijn voor vernieuwing. Worden deze meegenomen bij de renovatieplannen?
Y: op dit moment geen plannen om grootschalig alle CV ketels te vervangen. Er staat een levensduur van 18 jaar voor ketels, volgens de norm. Pas na verloop van de levensduur wordt in principe gerenoveerd. Als keuring CV-ketel echter niet voldoet, wordt deze wel vervangen.
 
Nachtstroom
BC: bewoners geven aan gebruik te willen maken van voordeelregeling ‘nachtstroom’. Hiervoor is een aparte nachtstroommeter nodig. Is deze collectief door Y te plaatsten?
Y: neemt dit punt op, maar ziet weinig kans voor dit punt.
Tip voor BC: ruil evt. van energieleverancier en bezoek een vergelijkingssite, b.v. www.gaslicht.com. Greenchoice is een goede aanbieder.
 
Watermeter
BC: niet alle woningen hebben een aparte watermeter, waardoor spaarzame bewoners financieel geen baat hebben bij zuinig waterverbruik.
Y: Waternet plaatst bij nieuwbouw en verbouwing aparte meters, bestaande bouw wordt in de loop ter tijd onderhanden genomen. BC zou kunnen informeren, wanneer Karperblok aan de rij is.
 
Vervolgafspraak
Het was een goed gesprek. Gezien begin augustus het zwangerschapsverlof van Marinda ingaat, stelt ze voor om daarvoor nog een keer contact te hebben met de bewonerscommissie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *