notulen 26 maart 2012

 
Locatie: Cordaan, Amstelveenseweg 308
 
Opening: De oprichtingoverleg begon met thee/koffie/koekjes en enthousiaste kennismaking van de buren.
Inclusief de oprichters waren er in totaal 28 bewoners van Karperstraat, Karperweg, Amstelveenseweg en Pieterlastmankade aanwezig. Dit was ver boven de verwachting.
SBO (Stichting Bewoners Organisatie Ymere) was vertegenwoordigd door dhr. Verselewel.
 
Welkomswoord: De initiatiefnemers Mine Yapar, Anneke Nan en Clemens Boon hebben de bewoners welkom geheten en verteld wat hun gemotiveerd heeft om een bewonerscommissie in het leven te roepen.
Genoemd onder andere:

 • samenhang en leefbaarheid vergroten
 • evt. buurtfeest
 • evt. daktuin
 • renovatiebehoefte inventariseren
 • samen belangen beter behartigen
 • Renovatie in aangrenzende gebieden en sociale woningmarkt

 
Inleiding door Frank Agterkamp:  (bewoner én consulent Nederlandse Woonbond)

 • Huurdersorganisaties op verschillende niveaus
  • landelijk: Nederlandse Woonbond
  • stedelijk: Huurdersvereniging Amsterdam
  • Ymere: Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY)
  • lokaal: Bewonerscommissies.
 • Wat doet een bewonerscommissie?(afkorting:BC) BC’s behartigen collectieve belangen, individuele belangen worden  doorverwezen. Bewonerscommissie doet haar werk door overleg met Ymere en SHY/SBO. Belangrijkste werkpunten voor BC’s in het algemeen zijn:
  • onderhoud en beheer
  • renovaties
  • sloop
  • servicekosten
  • toewijzingsbeleid
  • leefbaarheid
 • Huurbeleid Europese Unie: Volgens EU richtlijnen mogen  sociale huurwoningen niet toegewezen worden voor huurders met een bruto inkomen boven € 34085. Amsterdamse corporaties houden zich strikt aan deze regels. Gezien de huizenprijzen in Amsterdam is voor de inkomensgroep 34.085-50.000 onmogelijk om te verhuizen.
 • Huurbeleid kabinet
  • maximaal huurverhoging voor inkomens >43.000
  • WWS waarde in ons schaarste gebieden zijn met 15 tot 25 punten verhoogd (1 oktober 2011)
  • Korting huurtoeslag al vanaf januari 2012, oplopend tot 2015.
 • Energielabel in woningwaarderingsstelsel (WWS) Isolatie en verwarming hebben invloed op de WWS waarde. Woningen met energielabel A,B, C,D meer punten waard. Woningen gebouwd voor 1976 krijgen energielabel G (slecht geisoleerd) dus minder punten waard.Maar deze waardedaling (minder huur) wordt teniet gedaan door de WWS punten stijging in schaarste gebieden.
 • Nuttige websites

 

 • Mogelijke gevolgen van de sloop Havenstraat Stadsdeel heeft uitgesproken dat er ‘vooralsnog’ geen plannen zijn om aangrenzende woonblokken mee te nemen in de sloopplannen die er zijn voor Havenstraat.

 
Inventarisatie werkpunten voor de bewonerscommissie door Anneke:
In volgorde van meest genoemd:

 • duivenoverlast: Niet voeren, Ymere vragen om een totaal aanpak
 • daktuin op de garage (weg met dat dak!)
 • buurtfeest: veel animo!
 • renovatie/bewoonbaarheid: Veel gevels zijn in slechte staat
 • veel mensen willen op het dak kunnen, met Ymere praten over sleutels
 • geluidsoverlast van de buren: Keiharde muziek, hond die ‘s ochtends vroeg blaft e.d.
 • overlast van muizen
 • fietswrakken
 • vuilnis wordt soms op een andere dag buitengezet, ondergrondse containers?
 • schoonmaakactiedag
 • vandalen molesteren voertuigen
 • meer controle buurtagent gewenst
 • afdeling reiniging moet schoonmaken na afvaldag.

 
Bemensing bewonerscommissie door Clemens:

 • Nieuwe commissieleden gezocht: Naast de 3-tal oprichters hebben zich nog 5 nieuwe leden aangemeld!
 • pool flexibel inzetbare bewoners: 2 enthousiaste dames (Karin en Monique) hebben zich aangemeld voor de feestcommissie.
 • website Karperblok: Clemens heeft zich voorgenomen een website te maken voor het blok.
 • mailadressen aanwezigen: De bewonerscommissie heeft nu mailadressen van de aanwezige bewoners.

 
Afspraken en sluiting:
 

 • Afgesproken: Dhr. Verselewel heeft namens SBO alvast de map voor bewonerscommissies aangereikt aan Mine. In het overleg van 27 maart heeft SBO de bewonerscommissie Karperstraat officieel erkend. Vanaf nu heten we in kort BC Karperstraat.
 • Aan de hand van door de bewoners genoemde punten zal de BC top 5 werkpunten bepalen.
 • Met de notulen van dit overleg wordt een nieuwsbrief gemaakt en aan de bewoners verspreid.
 • het vervolgtraject: Frank heeft voorgesteld om als BC een bezoek te brengen aan de woonconsulent van Ymere en onze belangrijkste werkpunten met haar te bespreken. BC gaat dit op kort termijn plannen.
 • Aangezien er veel werkpunten zijn hebben we besloten in het komende halfjaar nog een bewonersoverleg te beleggen.
 • Met veel genoegen en met goede voornemens hebben de bewoners afscheid van elkaar genomen.

Tot zover de notulen van het oprichtingsoverleg van de bewonerscommissie. Inmiddels is er een kort overleg geweest tussen Mine Yapar, Anneke Nan, Judith vd Akker, Frank Agterkamp en Clemens Boon met mevr. Rodrigues van Ymere. Alle zaken die in het oprichtingsoverleg ter sprake zijn gekomen zijn met haar doorgesproken, maar veel verder kennismaken en inventariseren zijn wij in dit gesprek niet gekomen. Wel is mevr. Rodrigues van plan voortvarend alle zaken zoveel mogelijk uit te zoeken en is er een vervolgafspraak gemaakt hier in het blok voor 22 juni waarin er meer spijkers met koppen geslagen zullen worden. Hierover zult u lezen in de volgende nieuwsbrief

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *