Notulen overleg met Ymere 13 december 2012

Hierbij een kort puntenverslag van het gesprek dat wij (Kim Zichem, Judith v.d Akker en Clemens Boon) met Ymere hebben gevoerd

– Er staat geen groot onderhoud op de agenda. Op dit moment is het ook niet duidelijk wanneer dat wel zou kunnen, het is namelijk afhankelijk van budget en ernst van de problemen aan de woningen. Er wordt nu wel, door een extern bureau, gekeken of onze fundering en buitengevels in orde zijn en dit staat in het teken van de toekomstige verkoop van de woningen.

– qua ongediertebestrijding: muizenplagen etc. vallen niet onder de verantwoording van Ymere, welk kan worden gekeken naar het meer kiervrij maken van de trapportalen waardoor ongedierte minder vrije doorgang krijgt.

– Over verlichting van een aantal portieken op de Amstelveenseweg: Ymere bekijkt de mogelijkheden om in die portieken een lichtje aan te leggen.

– Sommige ramen aan de achterkant zijn niet zelf schoon te maken. In dit geval kan de glazenwasser voor rekening van Ymere vallen, dit hebben ze bevestigd. Ze willen alleen wel eerst in de woningen komen kijken of dit werkelijk zo is. Hiervoor was een afspraak gemaakt maar die is niet doorgegaan (vanuit onze kant). Belangrijk is het wel, dus er moet zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak worden ingepland. Het blijft raar dat ze eerst willen komen kijken, ze zijn nu in diverse woningen geweest de afgelopen weken.

– Voor het markeren van onze woningen met DNA en zo het keurmerk veilig wonen voor ons gehele blok was geen bezwaar.

– Feesten, goede ideeen etc daar heeft Ymere ook een speciaal potje voor. We kunnen het idee indienen en hebben daar speciale folders voor meegekregen.

 

Brochure Ymere Gemengde Complexen

Hierbij de brochure van Ymere . gemengde complexen, complexen met huur- en koopwoningen. Het is een informatieve, maar verder volstrekt nietszeggende brochure, die op geen enkele wijze ingaat op de problemen die kunnen ontstaan in complexen waar huurwoningen verkocht worden.
Om een paar problemen te noemen:
 
1. Verloedering van het complex, omdat de bijdrage van kopers aan een onderhoudsfonds te laag is.
2. Voordurende bouwoverlast. Iedere keer als een woning verkocht wordt kan er weken/maanden sprake zijn van overlast van verbouwingen van de nieuwe bewoners., die de woningen geheel naar eigen inzicht mogen verbouwen en inrichten.
3. Verzwakte positie van de huurders, omdat alle beslissingen genomen worden door de Vereniging van Eigenaren.
 
Als Ymere vanaf 2014 woningen in het blok mag gaan verkopen (en dat is afhankelijk van het verlenen van een splitsingsvergunning door het stadsdeel c.q. de gemeente, waarbij de criteria voor de onderhoudstoestand van het complex gelukkig redelijk streng zijn) dan is het zaak om goede afspraken te maken met Ymere voordat er ook maar één woning verkocht is. Er zijn gelukkig tal van voorbeelden hoe de gang van zaken in een gemengd complex goed geregeld kunnen worden.
 
Tot zover.

Met vriendelijke groet,
 
Frank Agterkamp

Schoonmaakaktie 1 juli 2012

Deuren, brievenbussen, trappenhuizen… Ons blok kan veel schoner. En het is gezellig om samen met de buren de handen uit de mouwen te steken. Daarom gaat de bewonerscommissie met de andere bewoners een schoonmaakactie houden.

amstelveense weg

Zondag 1 juli om 12 uur, verzamelen bij de zithoek (als het regent onder het afdakje van het Reclamebureau, Karperstraat 10)
We beginnen met inventariseren wat we gaan schoonmaken onder genot van een kopje koffie en koekjes. Daarna gaan we aan de slag.
We denken aan een uurtje schoonmaken.
Neem je kopje mee en hou je emmer, dweil, handschoenen gereed! Prikkers voor zwerfafval regelen wij.
Tot zondag om 12 uur!
Groetjes van de bewonerscommissie (Clemens, Mine, Anneke, Sandra, Janneke, Kim, Caroline, Judith)

Notulen overleg Bewonerscommissie met Ymere 22 juni 2012

< BC(commissie) aanwezig:          Frank, Judith, Sandra (notulen en gastvrouw)
 afwezig:             Mine, Clemens, Caroline, Janneke, Anneke, Kim
Y(Ymere) aanwezig: Marinda Rodrigues, Hugo van Wees (techn. vragen, vastgoedbeheer)
 
Agenda
Er zal worden begonnen met de doorspreek van de rapportage technische staat en conditiemeting. Deze is alleen in bezit van de commissieleden.
Aansluitend worden overige vragen van bewoners besproken, ingaand op vorige notulen. 

 
Opening
Frank heet iedereen welkom.
De intentie van de bijeenkomst is het doorspreken van de conditiemeting en andere vragen van de bewonerscommissie, betreft de woningen en leefbaarheid in het Karperblok.
 
Conditiemeting
 
Isolatie
BC: Dak, werd tijdens de laatste renovatie het dak ook geïsoleerd?
Y: Waarschijnlijk niet, isolatie wordt wel in nieuw renovatiepakket meegenomen.
 
Dakgoot
BC: Regenpijpen hebben slechte staat, water blijft op’t dak (binnentuin) staan.
Y: Water op dak: hiervoor kan worden gebeld met Y, de goot zal verstopt zijn. Regenpijpen zullen worden gerepareerd als er een melding door bewoners wordt gemaakt.
 
Fundering gebouwen
BC: Er wordt niets over fundering gezegd. Is iets bekend over de staat van de fundering?
Het is niet duidelijk of tijdens de laatste renovatie fundering is meegenomen.
Bebouwing van buurt zou kunnen lijden tot tijdelijke stijging grondwater. Daling daarna zou kunnen leiden tot rot. Vraag aan Y, wordt hier rekening mee gehouden?
Y: Ymere denkt dat de fundering op dit moment in orde is. Als renovatie in de buurt plaatsvindt, zal Ymere rekening houden met de eventuele stijging van het grondwater.
De scheuren die momenteel aan de buitenkant te zien zijn komen waarschijnlijk alleen door het metselwerk, niet fundering volgens Y.
Y: Er bestaat op dit moment geen noodzaak tot sloop.
 
Ymere heeft voor 2014 verkoopplannen Karperblok
Y: Daarvoor zal grootschalig onderzoek naar de bouwkundige staat van de woningen worden gehouden. Als bouwkundige staat slecht is, kan Ymere niet verkopen.
Bij goede staat, zullen leegstaande woningen worden verkocht. Verhuurders krijgen hun woningen te koop aangeboden. Als de zittende huurders niet willen kopen, mogen ze blijven huren.
BC: Frank benadrukt een belangrijk aandachtspunt: als wordt verkocht, moet rekening worden gehouden dat nieuwe kopers/eigenaren voldoende bijdrage leveren aan het onderhoud van de gebouwen. Mocht hier niet worden opgelet kan verval van de huizen optreden. Hiervoor is een belangrijke functie voor de bewonerscommissie weggelegd, om in overleg met Y goede afspraken te maken..
 
 
Staat trappenhuizen
BC: Alhoewel een aantal jaren geleden gerenoveerd, zijn de trappenhuizen al weer in slechte staat.
BC geeft aan ook algemeen ontevreden te zijn over de kwaliteit van de werkzaamheden van de aannemers.
Y: is bekend dat de kwaliteit van aannemers vaak onvoldoende is.
BC: ziet hier graag verandering in – bijvoorbeeld andere aannemer.
 
Bespreking overige vragen
 
Metapart
BC: Wat is de staat van vertrek van Metapart? Wordt eventueel een deel van het gebouw aan de binnenplaats gesloopt, zodat er tuinen worden aangelegd?
Y: Metapart heeft nog steeds een huurcontract met Ymere. Nog niets bekend over ontwikkeling.
BC: Het gebouw op de binnenplaats is deels verhuurd aan Metapart en deels aan werkplaats VCA, verhuurder is Ymere.
Y: vraagt na, of een begroening van daken gebouw Metapart/VCA mogelijk zou zijn.
Indien het dak begroening toelaat heeft Y momenteel de intentie om bij renovatie/vernieuwing daken te begroenen. Y kan echter geen uitspraak doen hoe het beleid over 2 of 3 jaar uit ziet, als daadwerkelijk zal worden gerenoveerd.
Tip aan BC: Wijksteunpunt Wonen, Gerard Doustraat, ondersteund wel begroening van daken voor particulieren/commissies.
 
Vuilnisoverlast en fietsenstalling
Gemeente is hiervoor eerste aanspreekpersoon, niet Y. Bel met afdeling openbare ruimte: 020 14020.
 
Schoonmaakactie
BC: deze zou zelf door bewoners worden geïnitieerd. Er is onduidelijk of de actie überhaupt heeft plaatsgevonden.
 
Overlast door benzinelucht
BC: bewoners hebben nog regelmatig overlast van uitlaatgassen/benzinelucht.
Y: gezien er op dit moment renovaties gaande zijn zal Y deze punt meteen meenemen.
 
Sleutels van het dak
BC: bewoners willen graag toegang hebben tot de daken.
Y: deze worden niet gegeven, juist ter voorkoming van ‘schoorsteeneffect’, waardoor een brand door doortocht versterkt zou kunnen worden. Deuren van woningen zijn 30 minuten brandwerend, waardoor bewoners via het trappenhuis naar de staat kunnen vluchten.
BC: geeft aan, dat sommige woningen de CV-ketel in het trappenhuis hebben.
Y: was niet op de hoogte van CV-ketels in trappenhuis, waardoor de vluchtroute uiteraard naar het dak mogelijk moet zijn.
 
Duiven- muizenoverlast
Y: als duiven worden gevoerd door bewoners kan Y degene alleen aanspreken. Verder heeft Y geen rol hierin.
BC: bewoners maken zich zorgen dat volksgezondheid in geding is en verzoekt Y bij GG&GD onderzoek hierover in te stellen.
Y: zal GG&GD informatie naar BC op te sturen.
BC: gezien de balkonkasten op poten staan, worden deze bewoond door duiven. Het verwijderen van droge duivenpoep kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. BC verzoekt daarom Y om de kasten dicht te maken en te inventariseren, wat kan worden gedaan om broeden op de balkonkasten tegen te gaan.
 
CV ketels
BC: een veeltal bewoners heeft oude CV ketels, die in staat zijn voor vernieuwing. Worden deze meegenomen bij de renovatieplannen?
Y: op dit moment geen plannen om grootschalig alle CV ketels te vervangen. Er staat een levensduur van 18 jaar voor ketels, volgens de norm. Pas na verloop van de levensduur wordt in principe gerenoveerd. Als keuring CV-ketel echter niet voldoet, wordt deze wel vervangen.
 
Nachtstroom
BC: bewoners geven aan gebruik te willen maken van voordeelregeling ‘nachtstroom’. Hiervoor is een aparte nachtstroommeter nodig. Is deze collectief door Y te plaatsten?
Y: neemt dit punt op, maar ziet weinig kans voor dit punt.
Tip voor BC: ruil evt. van energieleverancier en bezoek een vergelijkingssite, b.v. www.gaslicht.com. Greenchoice is een goede aanbieder.
 
Watermeter
BC: niet alle woningen hebben een aparte watermeter, waardoor spaarzame bewoners financieel geen baat hebben bij zuinig waterverbruik.
Y: Waternet plaatst bij nieuwbouw en verbouwing aparte meters, bestaande bouw wordt in de loop ter tijd onderhanden genomen. BC zou kunnen informeren, wanneer Karperblok aan de rij is.
 
Vervolgafspraak
Het was een goed gesprek. Gezien begin augustus het zwangerschapsverlof van Marinda ingaat, stelt ze voor om daarvoor nog een keer contact te hebben met de bewonerscommissie.

notulen 26 maart 2012

 
Locatie: Cordaan, Amstelveenseweg 308
 
Opening: De oprichtingoverleg begon met thee/koffie/koekjes en enthousiaste kennismaking van de buren.
Inclusief de oprichters waren er in totaal 28 bewoners van Karperstraat, Karperweg, Amstelveenseweg en Pieterlastmankade aanwezig. Dit was ver boven de verwachting.
SBO (Stichting Bewoners Organisatie Ymere) was vertegenwoordigd door dhr. Verselewel.
 
Welkomswoord: De initiatiefnemers Mine Yapar, Anneke Nan en Clemens Boon hebben de bewoners welkom geheten en verteld wat hun gemotiveerd heeft om een bewonerscommissie in het leven te roepen.
Genoemd onder andere:

 • samenhang en leefbaarheid vergroten
 • evt. buurtfeest
 • evt. daktuin
 • renovatiebehoefte inventariseren
 • samen belangen beter behartigen
 • Renovatie in aangrenzende gebieden en sociale woningmarkt

 
Inleiding door Frank Agterkamp:  (bewoner én consulent Nederlandse Woonbond)

 • Huurdersorganisaties op verschillende niveaus
  • landelijk: Nederlandse Woonbond
  • stedelijk: Huurdersvereniging Amsterdam
  • Ymere: Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY)
  • lokaal: Bewonerscommissies.
 • Wat doet een bewonerscommissie?(afkorting:BC) BC’s behartigen collectieve belangen, individuele belangen worden  doorverwezen. Bewonerscommissie doet haar werk door overleg met Ymere en SHY/SBO. Belangrijkste werkpunten voor BC’s in het algemeen zijn:
  • onderhoud en beheer
  • renovaties
  • sloop
  • servicekosten
  • toewijzingsbeleid
  • leefbaarheid
 • Huurbeleid Europese Unie: Volgens EU richtlijnen mogen  sociale huurwoningen niet toegewezen worden voor huurders met een bruto inkomen boven € 34085. Amsterdamse corporaties houden zich strikt aan deze regels. Gezien de huizenprijzen in Amsterdam is voor de inkomensgroep 34.085-50.000 onmogelijk om te verhuizen.
 • Huurbeleid kabinet
  • maximaal huurverhoging voor inkomens >43.000
  • WWS waarde in ons schaarste gebieden zijn met 15 tot 25 punten verhoogd (1 oktober 2011)
  • Korting huurtoeslag al vanaf januari 2012, oplopend tot 2015.
 • Energielabel in woningwaarderingsstelsel (WWS) Isolatie en verwarming hebben invloed op de WWS waarde. Woningen met energielabel A,B, C,D meer punten waard. Woningen gebouwd voor 1976 krijgen energielabel G (slecht geisoleerd) dus minder punten waard.Maar deze waardedaling (minder huur) wordt teniet gedaan door de WWS punten stijging in schaarste gebieden.
 • Nuttige websites

 

 • Mogelijke gevolgen van de sloop Havenstraat Stadsdeel heeft uitgesproken dat er ‘vooralsnog’ geen plannen zijn om aangrenzende woonblokken mee te nemen in de sloopplannen die er zijn voor Havenstraat.

 
Inventarisatie werkpunten voor de bewonerscommissie door Anneke:
In volgorde van meest genoemd:

 • duivenoverlast: Niet voeren, Ymere vragen om een totaal aanpak
 • daktuin op de garage (weg met dat dak!)
 • buurtfeest: veel animo!
 • renovatie/bewoonbaarheid: Veel gevels zijn in slechte staat
 • veel mensen willen op het dak kunnen, met Ymere praten over sleutels
 • geluidsoverlast van de buren: Keiharde muziek, hond die ‘s ochtends vroeg blaft e.d.
 • overlast van muizen
 • fietswrakken
 • vuilnis wordt soms op een andere dag buitengezet, ondergrondse containers?
 • schoonmaakactiedag
 • vandalen molesteren voertuigen
 • meer controle buurtagent gewenst
 • afdeling reiniging moet schoonmaken na afvaldag.

 
Bemensing bewonerscommissie door Clemens:

 • Nieuwe commissieleden gezocht: Naast de 3-tal oprichters hebben zich nog 5 nieuwe leden aangemeld!
 • pool flexibel inzetbare bewoners: 2 enthousiaste dames (Karin en Monique) hebben zich aangemeld voor de feestcommissie.
 • website Karperblok: Clemens heeft zich voorgenomen een website te maken voor het blok.
 • mailadressen aanwezigen: De bewonerscommissie heeft nu mailadressen van de aanwezige bewoners.

 
Afspraken en sluiting:
 

 • Afgesproken: Dhr. Verselewel heeft namens SBO alvast de map voor bewonerscommissies aangereikt aan Mine. In het overleg van 27 maart heeft SBO de bewonerscommissie Karperstraat officieel erkend. Vanaf nu heten we in kort BC Karperstraat.
 • Aan de hand van door de bewoners genoemde punten zal de BC top 5 werkpunten bepalen.
 • Met de notulen van dit overleg wordt een nieuwsbrief gemaakt en aan de bewoners verspreid.
 • het vervolgtraject: Frank heeft voorgesteld om als BC een bezoek te brengen aan de woonconsulent van Ymere en onze belangrijkste werkpunten met haar te bespreken. BC gaat dit op kort termijn plannen.
 • Aangezien er veel werkpunten zijn hebben we besloten in het komende halfjaar nog een bewonersoverleg te beleggen.
 • Met veel genoegen en met goede voornemens hebben de bewoners afscheid van elkaar genomen.

Tot zover de notulen van het oprichtingsoverleg van de bewonerscommissie. Inmiddels is er een kort overleg geweest tussen Mine Yapar, Anneke Nan, Judith vd Akker, Frank Agterkamp en Clemens Boon met mevr. Rodrigues van Ymere. Alle zaken die in het oprichtingsoverleg ter sprake zijn gekomen zijn met haar doorgesproken, maar veel verder kennismaken en inventariseren zijn wij in dit gesprek niet gekomen. Wel is mevr. Rodrigues van plan voortvarend alle zaken zoveel mogelijk uit te zoeken en is er een vervolgafspraak gemaakt hier in het blok voor 22 juni waarin er meer spijkers met koppen geslagen zullen worden. Hierover zult u lezen in de volgende nieuwsbrief